Joensuun kaupungin maankäyttösektorin laskenta osana hiilineutraaliuden tavoittelua

Useiden muiden edelläkävijäkaupunkien tapaan myös Joensuun kaupunki on asettanut itselleen kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitten. Kaupunki on määritellyt hiilineutraaliuden toteutuvan, kun kaupungin päästöt ovat yhtä suuret kuin hiilinielut. 

Benviroc laskee Joensuun kaupungin maankäyttösektorin päästöt ja nielut niiltä maankäyttömuodoilta, joiden katsotaan olevan ihmistoiminnan vaikutuksen alaisia: metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet. Parhaillaan käynnissä olevassa hankkeessa päästöjen ja nielujen laskenta toteutetaan kolmelta eri vuodelta.

Benviroc on laskenut Joensuun kaupungin kasvihuonekaasupäästöjä useiden vuosien ajan CO2-raporttipalvelun kautta. Maankäyttösektorin laskennan tulokset täydentävät muiden sektorin päästölaskentaa ja mahdollistavat kaupungin hiilineutraaliustavoitteen tarkastelun.

Laadimme myös hiilineutraaliusskenaarioita kiinnostuneille kaupungeille.

Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma, SEAP

Benviroc Oy laati Kainuun Etu Oy:n toimeksiannosta Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (SEAP, Sustainable Energy Action Plan) vuonna 2014. Suunnitelma toteutettiin tiiviissä yhteistyössä paikallisista asiantuntijoista koostuneen ohjausryhmän kanssa. Maakuntahallitus hyväksyi toimintasuunnitelman 23.3.2015.

Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmassa määritellään tärkeimmät toimet, joilla alue pyrkii saavuttamaan ja ylittämään Euroopan Unionin tavoitteen vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä.  Energiansäästön lisäksi osallistujien toimilla on muitakin hyötyjä, kuten esimerkiksi ammattitaitoa vaativien ja pysyvien työpaikkojen luominen, terveellisempi ympäristö, parempi elämänlaatu, taloudellisen kilpailukyvyn parantuminen ja energiaomavaraisuuden parantuminen.

Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman tavoitteeksi asetettiin 25 % kokonaispäästöjen vähentäminen vuoden 2009 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite on sama kun Kainuun vuoteen 2020 ulottuvassa ilmastostrategiassa.

Kainuun SEAP:ssa määriteltiin yhteensä kaksitoista toimenpidettä, joilla pyritään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Kajaanin kaupunki sekä Kainuuseen kuuluvat kahdeksan muuta kaupunkia ja kuntaa sitoutuivat vähentämään päästöjään vesihuollon energiatehokkuutta parantamalla, vaihtamalla katuvalaistuksen valaisimet energiatehokkaisiin LED-valaisimiin, tehostamalla julkisten rakennusten ekotehokkuutta sekä luopumalla öljylämmitteisistä kiinteistöistä asteittain kokonaan. Kainuun kunnista Kajaani on tällä hetkellä ainoa, joka on solminut energiatehokkuussopimuksen (KETS/ KEO) työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tavoitteena on, että muutkin kunnat ja kaupungit liittyisivät sopimukseen ja alkaisivat toteuttaa toimenpiteitä energiankulutuksen vähentämiseksi.

Määritellyn kahdentoista toimenpiteen lisäksi maakunta määritteli kaksi lisätoimenpidettä, jotka olivat Kainuun metsien säilyttäminen hiilinieluna ja luomu- ja lähiruoan suosion kasvattaminen. Lisätoimenpiteillä varmistetaan maakunnan elinvoimaisuuden säilyminen ja vihreä kasvu. Onnistuneesti toteutettuna lisätoimenpiteet kasvattavat Kainuun metsien hiilinielua ja vähentävät päästöjä.

Linkki Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaan löytyy referensseistämme.