Ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien analyysi sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Globaalisti toteutetuista hillintätoimenpiteistä huolimatta ilmasto lämpenee, eikä ilmastonmuutosta voida enää kokonaan estää. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset näkyvät paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, ja muutoksiin on kyettävä varautumaan ja sopeutumaan. Kunnilla ja kaupungeilla on keskeinen rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, sillä ne ohjaavat esimerkiksi maankäyttöä ja kaavoitusta. Kunnat ja kaupungit vastaavat myös infrastruktuurista ja sen kunnossapidosta sekä asukkaiden turvallisuudesta poikkeustilanteissa.

Riskien ja haavoittuvuuksien analyysillä tunnistetaan kuntaa tai kaupunkia uhkaavat ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit sekä keskeisimmät haavoittuvuudet. Ilmastoriskeillä tarkoitetaan ilmaston ja sään sekä niiden kehityksen aiheuttamia mahdollisia suoria ja epäsuoria haittoja ihmistoiminnalle, elinkeinoille ja ympäristölle. Haavoittuvuudella puolestaan tarkoitetaan niitä osa-alueita, miltä osin kunta tai kaupunki on kykenemätön tai heikosti varautunut vastaamaan ilmaston lämpenemisen aiheuttamiin muutoksiin sekä sään ääri-ilmiöihin.

Ilmastonmuutoksen aiheuttaman riskin muodostumiseen vaikuttavat YK:n alaisen Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 5. arviointiraportin mukaan vaaratekijä (hazard), altistuminen (exposure) ja haavoittuvuus (vulnerability). Nämä kolme tekijää ja siten myös ilmastonmuutoksen riskit voivat vaihdella ja muuttua ajan myötä.

 

RVA kolme palloa

 

Sopeutumistoimilla pyritään lieventämään ilmastonmuutoksen kielteisiä sekä hyödyntämään sen myönteisiä vaikutuksia. Lisäksi sopeutumistoimilla pyritään hallitsemaan ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä parhaalla mahdollisella tavalla, jotta haitalliset seuraukset ihmisten turvallisuudelle, elinkeinoille ja yhteiskunnan tärkeille toiminnoille sekä luonnolle voitaisiin minimoida. Sopeutumistoimenpiteisiin ryhtyminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on kustannustehokkainta.

Ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien analyysi voidaan toteuttaa kunnan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Analyysissä voidaan hyödyntää esimerkiksi Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen suosittelemaa viisivaiheista Indikaattoriperusteista haavoittuvuusarvioinnin mallia (Indicator-Based Vulnerability Assesment, IBVA).

Benviroc Oy on toteuttanut  useita Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen mukaisia riskien ja haavoittuvuuksien analyysejä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!