Maankäytön kasvihuonekaasutase ja hiilineutraaliusskenaariot

Useat kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja päättäneet tavoitella hiilineutraaliutta jo lähivuosikymmeninä. Päästövähennysten lisäksi hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää usein maankäytön, erityisesti metsien, hiilinielujen huomioon ottamista. Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseessa laskemme alueen maankäyttösektorin päästöt ja nielut. Laskennassa ovat mukana ne maankäyttömuodot, joiden päästöjä ja nieluja voidaan pitää ihmistoiminnan vaikutuksen alaisina: metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet. Lue toteuttamistamme hankkeista täältä.

Tarjoamme maankäyttösektorin päästölaskentaa myös yhtenä CO2-raportin lisäpalveluna, jolloin vuosiraportin yhteydessä esitetään maankäyttösektorin päästöt ja nielut sekä tarkastellaan kunnan nettopäästöjä maankäyttö mukaan lukien. Maankäyttösektorin laskentaan voidaan muokata tilaajan toiveiden mukaan ja siihen voidaan esimerkiksi sisällyttää maankäytön muotoja, joihin ihmistoiminnan ei katsota vaikuttavan (vesistöt ja luonnontilaiset suot).

Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase luo pohjan maankäytön päästöjen ja nielujen tulevan kehityksen arvioinnille sekä hiilineutraaliusskenaarioille.