Alueelliset toimenpideohjelmat ja suunnitelmat

Benviroc Oy tukee kuntia, kaupunkeja ja maakuntia ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtäävien toimenpideohjelmien ja suunnitelmien laatimisessa ja toimeenpanossa. Alla muutamia esimerkkejä hankkeistamme.

Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP) vuoteen 2020: Hankkeessa laadittiin Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP). Hankkeessa tuettiin Kainuun liittoa asettamaan kasvihuonekaasujen vähennystavoite ja valitsemaan toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi, laskettiin perusvuoden päästöt, laadittiin skenaariot vuoteen 2020 ja arvioitiin toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäksi arvioitiin toimenpiteiden kustannuksia ja laadittiin toimeenpanosuunnitelma.

Oulun kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP): Hankkeessa laadittiin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP). SEAP sisälsi energia- ja päästötaseet, tavoitteen asettamisen, toimenpiteet, skenaariot, toimenpiteiden päästövähennysvaikutukset, toimenpiteiden kustannukset ja toimeenpanosuunnitelman.

Vaasan kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (SEAP) laadinnan tukeminen: Hankkeessa tuettiin Vaasan kaupunkia kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (SEAP) laatimisessa. Päästölaskennat tehtiin vuosille 1990 ja 2013 kattaen kaupungin omat toiminnot sekä muun energiankäytön kaupungin alueella.

Eurooppalaisten kaupunkien kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmien (SEAP) arviointi: Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) toimeksiannosta on kehitetty menetelmiä SEAP:ien arviointiin ja arvioitu noin 250 SEAP-raporttia. Arviointi käsittää mm. toimenpiteiden sisällön sekä päästövähennys- ja kustannusarvioiden tarkastuksen.

Energiatehokkuuden parantaminen alueellisin toimin Venäjällä: Maailmanpankin tilaamassa hankkeessa koottiin energiatehokkuus- ja energiansäästötoimenpide-esimerkkejä Suomesta ja Saksasta ja annettiin suosituksia Venäjän paikallisten energiatehokkuustoimien tueksi.