Alueelliset toimenpideohjelmat ja suunnitelmat

Benviroc Oy tukee kuntia, kaupunkeja ja maakuntia ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtäävien toimenpideohjelmien ja suunnitelmien laatimisessa ja toimeenpanossa. Alla esimerkkejä toteuttamistamme hankkeista.

Vihdin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) vuoteen 2030: Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) ohjeistuksen mukaisen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) laatiminen Vihdin kunnalle. Hankkeeseen sisältyi muun muassa päästölaskentaa, vaikutusarvioita, skenaariolaadintaa sekä ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien kartoitusta.

Tampereen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) vuoteen 2030: Tampreen kaupungille toteutettu kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) mukainen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma sisälsi muun muassa useiden vuoteen 2030 tähtäävien skenaarioiden laadintaa, toimenpiteiden vaikutusarviointia sekä ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien analysointia.

Espoon kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) vuoteen 2030: Hankkeessa laadittiin kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) mukainen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma Espoon kaupungille. Toimintasuunnitelma sisälsi muun muassa perus- ja seurantavuoden päästölaskennat sekä perusuraskenaarion ja kahden tavoiteskenaarion laatimisen vuoteen 2030. Lisäksi hankkeessa muun muassa kartoitettiin laajasti Espoon kaupungissa toteutettavia ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteitä. 

Järvenpään kaupungin skenaario- ja vaikuttavuusarvioinnit: Hankkeessa toteutettiin Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan pohjalta skenaario- ja vaikuttavuusarviointeja. Hanke sisälsi päästölaskennat vuosilta 1990 ja 2017 sekä perusura- ja tavoiteskenaarioiden laadinnat vuodelle 2035. Lisäksi tunnistettiin lisätoimenpiteitä, jotka yhdessä Resurssiviisas Järvenpää -tiekartan toimenpiteiden kanssa mahdollistavat hiilineutraaliuden saavuttamisen. Skenaariotarkastelun lisäksi hankkeessa toteutettiin erilaisia tapaustarkasteluja kuten vähäpäästöiseen bussiliikenteeseen ja jätteiden määrän vähentämiseen liittyen.

Hiilineutraali Oulu 2040 -tiekartta: Oulun kaupungille laadittiin hiilineutraaliuden tiekartta. Työssä määriteltiin hiilineutraaliuden merkitys, eli kuinka suurta päästövähennystä kaupunki tavoittelee vuoteen 2040 mennessä sekä miten mahdolliset jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan. Polkuja tavoitteen saavuttamiseksi kuvattiin skenaarioanalyysillä. Oulun maankäyttösektorin hiilitase laskettiin osana tiekarttatyötä.

Oulun kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) vuoteen 2030: Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) ohjeistuksen mukaisen kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) laatiminen Oulun kaupungille. Hankkeeseen sisältyi muun muassa päästölaskentaa, hillintä- ja lisätoimenpiteiden tunnistamista, vaikutusarvioita, skenaariolaadintaa sekä ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuden analysointia.

Turun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP) vuoteen 2030, konsulttituki: Kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors) ohjeistuksen mukaisen Turun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (SECAP) laatimiseen liittyneet konsulttipalvelut. Benvirocin vastuulla hankkeessa olivat muun muassa päästölaskennat, toimenpiteiden vaikuttavuusarvioinnit, skenaariotarkastelut sekä ilmastonmuutoksen riskien ja haavoittuvuuksien tunnistaminen ja analysointi.

Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP) vuoteen 2020: Hankkeessa laadittiin Kainuun kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP). Hankkeessa tuettiin Kainuun liittoa asettamaan kasvihuonekaasujen vähennystavoite ja valitsemaan toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi, laskettiin perusvuoden päästöt, laadittiin skenaariot vuoteen 2020 ja arvioitiin toimenpiteiden vaikuttavuutta. Lisäksi arvioitiin toimenpiteiden kustannuksia ja laadittiin toimeenpanosuunnitelma.

Oulun kaupungin kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP): Hankkeessa laadittiin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma (SEAP). SEAP sisälsi energia- ja päästötaseet, tavoitteen asettamisen, toimenpiteet, skenaariot, toimenpiteiden päästövähennysvaikutukset, toimenpiteiden kustannukset ja toimeenpanosuunnitelman.

Vaasan kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (SEAP) laadinnan tukeminen: Hankkeessa tuettiin Vaasan kaupunkia kestävän energiankäytön toimintasuunnitelman (SEAP) laatimisessa. Päästölaskennat tehtiin vuosille 1990 ja 2013 kattaen kaupungin omat toiminnot sekä muun energiankäytön kaupungin alueella.

Eurooppalaisten kaupunkien kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmien (SEAP) arviointi: Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) toimeksiannosta on kehitetty menetelmiä SEAP:ien arviointiin ja arvioitu noin 250 SEAP-raporttia. Arviointi käsittää mm. toimenpiteiden sisällön sekä päästövähennys- ja kustannusarvioiden tarkastuksen.

Energiatehokkuuden parantaminen alueellisin toimin Venäjällä: Maailmanpankin tilaamassa hankkeessa koottiin energiatehokkuus- ja energiansäästötoimenpide-esimerkkejä Suomesta ja Saksasta ja annettiin suosituksia Venäjän paikallisten energiatehokkuustoimien tueksi.