Maankäytön kasvihuonekaasutase

Maankäyttösektorin kasvihuonekaasutaseen laskennassa ovat mukana ne maankäyttömuodot, joiden päästöjä ja nieluja voidaan pitää ihmistoiminnan vaikutuksen alaisina: metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet. Maankäyttösektorin laskennassa hyödynnetään seuraavia aineistoja:

  • Valtakunnan metsien inventoinnin aineistoa
  • Suomen kasvihuonekaasuinventaarion parametreja
  • Metsä- ja kitumaan pinta-alatietoja
  • Viljely- ja ruohikkomaiden pinta-alatietoja
  • Turvetuotantoalueiden tietoja

Esimerkkejä hankkeistamme ovat:

Oulun kaupungin omistamien metsien rooli hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa: Hiilineutraali Oulu 2040 -tiekarttatyön yhteydessä laskettiin Oulun maankäyttösektorin hiilitase. Hankkeen jatkoselvityksessä laadittiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa kolme erilaista skenaariota Oulun kaupungin omistamien metsien puuston kasvusta ja hakkuista aikavälillä 2019-2043.

Mikkelin maankäytön hiilitaseen laskenta vuosilta 2010 ja 2014

Joensuun maankäytön hiilitaseen laskenta vuosilta 2007, 2012 ja 2014: Joensuun kaupungin hiilineutraaliustavoitteen tarkastelua varten Benviroc Oy laski Joensuun kaupungin maankäyttösektorin päästöt ja nielut niiltä maankäyttömuodoilta, joiden katsotaan olevan ihmistoiminnan vaikutuksen alaisia (metsät, viljelysmaat, ruohikkoalueet ja turvetuotantoalueet). Maankäyttösektorin laskennan tulokset täydentävät muiden sektoreiden päästölaskentaa.

Maankäyttösektorin päästöt ja nielut Kuopiossa: Kuopion maankäyttösektorin päästöt ja nielut on laskettu vuosilta 2006, 2008, 2010, 2012 ja 2014. 

Maankäyttösektorin päästöt ja nielut Suonenjoella

Maankäyttösektorin päästöt ja nielut Tampereella

Etelä- ja Pohjois-Savon maankäyttösektorin kasvihuonekaasutase 2008-2010: Selvityksessä laskettiin Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien puuston kasvihuonekaasutase vuosille 2008-2010. Lisäksi laskettiin metsämaan, ruohikko- ja viljelysmaan sekä turvetuotantoalueiden päästöt ja poistumat vuodelta 2010.