Politiikkatoimien vaikuttavuusarviointi ja skenaariotyö

Benviroc Oy tukee Suomen ja muiden EU-maiden ministeriöitä ja viranomaisia ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnissa ja raportoinnissa. Esimerkkejä hankkeistamme ovat:

Uusiutuvan energian toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi: Työ- ja elinkeinoministeriön ja Motiva Oy:n toimeksiannosta tehdyissä hankkeissa on laadittu vuosittain ex post -arvioita uusiutuvan energian edistämistoimien vaikuttavuudesta (kustannukset, päästövähennykset, työllisyysvaikutukset). Lisäksi on tarkasteltu politiikkatoimien vaikuttavuutta tulevaisuudessa (ex ante -arviot). Hankkeiden tuloksia on hyödynnetty kotimaan seurannassa, EU:n seurantajärjestelmäasetuksen (MMR) mukaisessa raportoinnissa, sekä UNFCCC:lle toimitetuissa maa- ja kaksivuotisraporteissa.  

Ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarviointi muille EU-maille: Tuemme useita EU-maita ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnissa yhteistyössä Aether Ltd:n kanssa

EU-maiden kasvihuonekaasuskenaarioiden laadinnan tukeminen EU:n seurantajärjestelmäasetuksen (MMR) mukaisessa raportoinnissa: jätesektori ja herkkyystarkastelut.

Uusiutuvan energian vaikuttavuusarvioinnin kehittämisselvitys: Benviroc Oy:n ja VTT:n yhteishankkeessa laadittiin IMPAKTI-hankkeessa kehitettyjen menetelmien pohjalta arvioita uusiutuvan energian edistämisen kasvihuonekaasupäästö-, työllisyys- ja kustannusvaikutuksista. Systemaattista seurantaa varten kehitettiin Excel-pohjainen työkalu ja siihen liittyvä prosessikuvaus.

Ilmastopolitiikan kustannustehokkuus, indikaattorit ja vaikuttavuus: Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan rahoittamassa IMPAKTI-tutkimushankkeessa kehitettiin menetelmiä politiikkatoimien vaikuttavuusarviointiin, ja arvioitiin Suomen ilmastopolitiikkatoimien vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Tarkasteltavana olivat liikenteen biopolttoaineen edistämistoimet, biokaasun ja tuulivoiman edistäminen (investointituki, kaavoitus ja syöttötariffit) ja hakkeen käytön edistäminen (investointituki, syöttötariffi, pienpuun korjuutuki). Hanke toteutettiin yhteistyössä VTT:n ja VATT:n kanssa.

Suomen maaraportin toimitustyö: UNFCCC:lle vuoden 2013 lopussa toimitetun Suomen kuudennen maaraportin toimitustyö ja lukujen “Policies and measures”, “Projections and total effects of policies and measures” ja ”Research and Systematic Observation” kirjoitustyön koordinointi. Työ sisälsi mm. eri ministeriöiden työn tukemista politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnissa ja raportoinnissa.

Kanadan viidennen maaraportin asiantuntijatarkastus: Kanadan maaraportin tarkastus UNFCCC:n puitteissa politiikkatoimista vastaavana asiantuntijana ympäristöministeriön rahoituksella.

Yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen: ohjauskeinojen vaikuttavuus ja kehittämistarpeet: Ekokem-säätiön rahoituksella toteutettu tutkimushanke. Tulokset julkaistiin International Journal of Greenhouse Gas Control -lehdessä.

Kansallisen ilmastopolitiikan vaikutusten arvioinnin kehittämistä koskeva esiselvitys ja tietotarpeiden kartoitus: Benviroc Oy laati ympäristöministeriölle raportin kansallisen ilmastopolitiikan vaikutusten arvioinnin kehittämistarpeista. Raportissa tarkasteltiin Suomen raportointia, ja tunnistettiin ilmastopolitiikan vaikutusten arvioinnin kehittämistarpeita sekä kansainvälisten raportointivelvoitteiden täyttämisen, että kotimaisen seurannan tarpeiden näkökulmasta. Tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta tehtiin ehdotus kehittämishankekokonaisuudeksi.

Ympäristöministeriön tukeminen ilmastoneuvotteluissa mm. päästöjen raportointiin liittyvissä asiakohdissa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella (2006).

Global climate change mitigation scenarios for solid waste management: Globaalien jätesektorin skenaarioiden laatiminen IPCC:n neljättä arviointiraporttia varten.