Kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden tukeminen ja tarkastus

Benviroc Oy tukee Suomen ja muiden valtioiden päästölaskentaa ja raportointia EU:lle ja UNFCCC:lle. Esimerkkejä hankkeistamme:

Effort Sharing Decision (ESD) review: EU-maiden kasvihuonekaasuinventaarioiden tarkastus EU:n taakanjakopäätöksen mukaisesti. Suvi Monni on toiminut ESD review:n johtotarkastajana kaikissa tarkastuksissa (2012, 2016 ja 2017). Johtotarkastajan tehtävänä on johtaa ja ohjata tarkastustiimien työtä sekä vastata tarkastusten laadusta ja jäsenmaiden tasapuolisesta kohtelusta.

Balkanin maiden kasvihuonekaasuinventaarioiden tukeminen: Suvi Monni oli yksi neljästä asiantuntijasta, jotka tukivat Balkanin alueen EU-ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden laadintajärjestelmien kehittämistä osana ECRAN-verkostoa.

Kasvihuonekaasuinventaarion epävarmuusanalyysin päivittäminen: Tilastokeskuksen tilaamassa hankkeessa päivitettiin Suomen kasvihuonekaasuinventaarion epävarmuusanalyysi vuosille 1990 ja 2011. Epävarmuustarkastelu kattoi kaikki kasvihuonekaasuinventaarion sektorit, ja se raportoitiin osana Suomen kansallista inventaarioraporttia.

Assistance to Member States for effective implementation of the reporting requirements under the Kyoto Protocol: Euroopan komission tilaamassa hankkeessa tuetettiin EU-jäsenmaita Kioton pöytäkirjan mukaisessa kasvihuonekaasuraportoinnissa osana laajaa eurooppalaista konsortiota.

YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisten valtioiden kasvihuonekaasuinventaarioiden tarkastaminen: Suvi Monni toimii Suomen hallituksen nimeämänä johtavana tarkastajana YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasuinventaarioiden tarkastuksissa. Tehtävänä on tarkastajaryhmän työn koordinointi ja laadun varmistaminen.

Uudet kasvihuonekaasupäästöihin ja niiden vähentämiseen liittyvät kansainväliset raportointivaatimukset ja niihin varautuminen: Yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa ympäristöministeriön toimeksiannosta toteutetussa hankkeessa kartoitetiin Suomea velvoittavat ilmastonmuutokseen liittyvät raportointivaatimukset, sekä niihin odotettavissa olevat muutokset. Hankkeessa arvioitiin raportointikäytäntöjä ja laadittiin ehdotuksia raportoinnin kehittämiseksi.